Politikken

original

Valgprogram for Hole Arbeiderparti

Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål:

- Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder den gode standarden den har i dag.

- Legge til rette for flere og bedre tilbud til ungdom.

- Verne om og legge opp til fornuftig bruk av natur og miljø.

- Være mer aktive i næringsutvikling.

Hole kommune skal være et godt sted å bo for innbyggere i alle aldre. Summen av våre fire hovedmål handler om nettopp dette. Vi vil arbeide for å beholde og utvikle de gode kommunale tilbudene i en økonomisk krevende tid.

BARNEHAGE, SKOLE OG SFO

Hole kommune har i dag et godt offentlig tilbud til barn og unge. Det er imidlertid behov for forbedringer på en rekke områder. Skoler og barnehager må få mulighet til å opprettholde det gode tilbudet de nå tilbyr og de skal ha nok kvalifisert bemanning til å følge opp hvert enkelt individ.

Hole Arbeiderparti vil:

● Fortsatt ha full barnehagedekning i kommunen.

● Innføre minimum to barnehageopptak i året.

● Forsvare maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon.

● Hindre at foreldrebetalingen øker mer enn den generelle kostnadsutviklingen.

● Sørge for at ansatte har tilstrekkelig faglig kompetanse, og nok kvalifisert bemanning til å følge opp hvert enkelt barn i både barnehage og skole.

● Sikre barns fysiske og psykososiale miljø både i barnehage og skole.

● Jobbe for at alle barn og unge skal få utvikle seg og respekteres i et fellesskap, uansett bakgrunn.

● Jobbe for at ungdom motiveres til å ta utdanning/yrkesvalg som gjør at flest mulig fullfører videregående opplæring.

● Legge til rette for tilbud om gratis leksehjelp.

● Jobbe for flere lærlingplasser i nærmiljøet, og hos kommunen.

● Arbeide for at alle barn og unge i kommunen har en trygg skolevei.


HELSE, PLEIE OG OMSORG

Trygghet og forutsigbarhet er grunnleggende elementer i alt velferdsarbeid. Vi vil at det offentlige skal bære hovedansvaret for helse, rehabilitering og sosial omsorg. Hole Arbeiderparti vil samtidig støtte det frivillige arbeidet som gjøres innenfor sosialhjelp, trivselstiltak og forebyggende helsearbeid.

Hole Arbeiderparti vil:

● Styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonstilbud for unge.

● At de som trenger det skal tilbys rask og enkel tilgang til rehabilitering.

● Jobbe for at tilbudet av omsorgsboliger og sykehjemsplasser tilpasses det langsiktige behovet i kommunen.

● Forbedre dagaktivitetstilbudet til eldre og demente.


TOMTE- OG BOLIGPOLITIKK

Hole kommune skal være et sted som ønsker vekst velkommen. Vi ønsker at kommunen skal ta mer aktiv del i lokalisering og utforming av nye boligområder. Utviklingen av nye arealer skal ta hensyn til Hole sine særpreg i forhold til kultur- og naturlandskap, miljø- og trivselsverdier og estetikk.

Hole Arbeiderparti vil arbeide for å senke behandlingstiden på byggesaker.

Vi ønsker en kommune der energien brukes smart og som hjelper innbyggerne til å velge de mest miljøvennlige løsningene.

Hole Arbeiderparti vil arbeide for:

● Oppfølgning av boligsosial handlingsplan med overordnet mål at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Trygghet knyttet til omsorgsboliger er et viktig element.

● At kommunen skal arbeide for å oppnå en mest mulig forutsigbar befolkningsvekst. All boligbygging må planlegges med tanke på full utnyttelse av andre kommunale tilbud (skole, barnehager osv.).

● Vi vil at ordningen med videreformidling av husbanklån opprettholdes. Kommunen skal bidra til at ungdom kan etablere seg i kommunen.

● Bygge flere gang- og sykkelveier for å sikre trygg ferdsel mellom boligfelter, skole og idrettsanlegg.


NÆRINGSUTVIKLING OG SYSSELSETTING

Hole Arbeiderparti vil legge bedre til rette for næringslivet i kommunen. Etablerte og nyetablerte bedrifter skal møtes velvillig med rask og kompetent saksbehandling. Vi mener at et godt og mangfoldig næringsliv vil skape en robust kommuneøkonomi for fremtiden.

Høy kompetanse på ulike fagområdet og nivåer blant innbyggerne gir gode muligheter for etablering av nye arbeidsplasser i kommunen.

Hole Arbeiderparti vil arbeide for:

● At kommunen, gjennom arealplanleggingen og reguleringsplanen sikrer tilstrekkelig areal for bedriftsetablering, samt at forvaltningen av ressursene har et klart miljøvennlig preg.

● At kommunen skal tilstrebe å ansette folk i heltidsstillinger.

● Å bekjempe ufrivillig deltid og midlertidige ansettelser så godt det lar seg gjøre.

● Å bidra i utvikling og tilrettelegging for nye bedrifter og arbeidsplasser, samt videreutvikle eksisterende bedrifter.

● At kommunen må kunne benyttes sin forkjøpsrett til arealer for å kunne styre utviklingen.

● Å utvikle handels- og servicenæring på Vik og Sundvollen.

● Å støtte utviklingen av Helgelandsmoen Næringspark.

● Å beholde kommunalt eierskap i Ringeriks-Kraft.


KULTUR, FRITID OG UNGDOMSTILTAK

Vi vil legge til rette for at både fastboende og besøkende gis tilgang til rike og varierte

kulturopplevelser.

Innbyggere i alle aldre skal nyte godt av kulturlivet i Hole. Vi vil arbeide for å

opprettholde og videreutvikle kulturtilbudet i Hole.

Hole Arbeiderparti vil arbeide for:

● At kommunen bidrar med nødvendig kompetanse for råd og veiledning innenfor drift og vedlikehold av ulike typer anlegg som lekeplasser og lignende.

● Forbedre kulturtilbudet for funksjonshemmede og eldre.

● Sikre Krokskogen som et verdifullt rekreasjonsområde.

● At det etableres flere varierte ungdomstilbud i kommunen.

● Sørge for at støtten til frivilligheten, kulturtilbud, lag og foreninger ikke kuttes.

● Sikre bibliotekets fremtid, og bidra til at det utvikles i takt med samfunnets teknologiske utvikling.


NATUR OG MILJØ

Hole Arbeiderparti ønsker å ivareta Holes særegne og vakre natur gjennom planer og oppfølgning av eksisterende lovgivning. Kommunens mange unike områder skal forvaltes på en bærekraftig måte. Hole

Arbeiderparti ønsker økt fokus på bevaring av det biologiske mangfoldet. Vi ønsker at kommunen på sikt blir en klimanøytral kommune, blant annet gjennom tiltak rettet mot kommunale bygg.

Hole Arbeiderparti vil arbeide for:

● At bolig og næringsutbygging ikke skjer på bekostning av friluftsområder og biologisk mangfold.

● At friluftsområder ikke nedbygges eller stykkes opp med den følge at dyreliv og ferdsel hindres. Sammenhengende skog må beholdes.

● En restriktiv holdning til bygging i strandsonen, slik at allmennhetens tilgang sikres.

● Å støtte tiltak for å bedre vannkvaliteten i kommunen.

● Å støtte tiltak for styrke og bevare krepsebestanden i kommunen.

● At det tilrettelegges for kommunens rike båtliv med tømmestasjoner, utsettingsplasser og båtplasser.


REGIONALT SAMARBEID

Hole Arbeiderparti vil arbeide for at Hole skal være en aktiv deltager i det interkommunale og regionale samarbeidet. Vi mener at Hole kommune skal være en del av Ringeriksregionen, men at vi vil bestå som en egen kommune.

På samferdselsområdet ønsker vi de beste sikkerhetsmessige garantiene, samt raskest mulig gjennomføring av kommende prosjekter.

Hole Arbeiderparti vil arbeide for:

● Gjennomføring av E-16 som 4-felts motorvei Sandvika – Hønefoss.

● Gjennomføring av Bergensbanens forkortelse ”Ringeriksbanen”.


Jord og skogbruk

Jord- og skogbruksnæringen er viktige næringer for Hole, og har stor betydning for bevaringen av det særegne kulturlandskapet. Det er viktig at kommunens fremste ressurser blir forvaltet på en god og forsvarlig måte.

Hole Arbeiderparti vil arbeide for:

● Å stimulere til og fremme miljøvennlig jord- og skogbruk.

● Sikre tilleggsareal for mindre bruk.

● Håndheve bestemmelsene om bo - og driveplikt.

● Sikre veiledningstjeneste for landbruket.

● Stimulere til videreutvikling av gårds- og bygdeturisme.

● Å ha en restriktiv holdning til bruk av dyrkbar og særlig dyrket mark til andre formål.


Programkomiteen i Hole Arbeiderparti:

Jørn-Inge Frøshaug, Isabella Tangen, Morten Heggelund og Svein Solheim.

Enstemmig vedtatt av medlemsmøtet, 22.01.2015

Vedlegg 1