Helse, sosial, pleie og omsorg

Alle skal føle trygghet og verdighet

Det må være et mål for ethvert samfunn å gi de eldre en verdig og god alderdom.

Eldreomsorgen er en av hovedoppgavene til Hole kommune. Vi lever stadig lengre og det blir flere eldre i samfunnet. Dette er meget gledelig, men kan også føre til at flere blir pleietrengende. Utfordringen er å lage et tilbud som både tar ekstra vare på de som trenger det, og som samtidig tilrettelegger for aktivitet blant de som trenger det.

Hole Arbeiderparti vil satse på velferdsteknologiske løsninger som kan være med på å avlaste ansatte og bidra til at de får mer tid til den enkelte. 

Hole Arbeiderparti ønsker et sterkt og godt offentlig tilbud. Det skal ikke være lommeboka som avgjør om den enkelte får gode tjenester.

Hole Arbeiderparti vil:

- Gi brukerne og de ansatte en trygg og forutsigbar kommuneøkonomi å forholde seg til.

- Sørge for tilstrekkelig bemanning og vikarbudsjetter. 

- Beholde kjøkkenet på Hole bo- og rehab. De syke og eldre skal ha skikkelig mat. 

- Tilsyn og oppfølging av brukere med behov for assistanse til daglige gjøremål, skal få behovene dekket av ansatte som kjenner og kan brukerens behov, eksempelvis ansatte i boligen der brukeren bor. Brukere av bolig eller avlastning skal også ha kapasiteten ivaretatt. 

- Arbeide for økt bruk av velferdsteknologi. Teknologiske løsninger må tas i bruk der de kan bidra til at de som trenger det får et mer aktivt og selvstendig liv. De teknologiske løsningene må derimot aldri bli en erstatning for varme hender og menneskelig kontakt. 

- Hjemmetjenesten bør styrkes slik at folk kan bo hjemme så lenge det er helsemessig forsvarlig. De ansatte må ha god tid til hver enkelt. Tjenesten skal være basert på fast ansatt personell som gir brukerne trygghet. 

- Sørge for livsglede for alle beboere gjennom å følge opp sertifiseringsordningen med Livsgledesykehjem 

- Sørge for at de eldre på Hole bo- og rehab blir ivaretatt på en god måte under byggingen av Ringeriksbanen og E16.

- Arbeide for en langsiktig plan for eldreomsorgen med mål om å møte eldrebølgen på en god måte, og ha full dekning av sykehjemsplasser og omsorgsboliger de neste 15 årene.

- Arbeide for å bevare og utvikle Ringerike sykehus. 

- Påse at kommunen samarbeider godt og konstruktivt med interesserte frivillige eller ideelle organisasjoner for å ivareta de eldres livsglede.

- Følge opp og revidere demensplanen (Plan og tiltak for en fremtidsrettet og verdig eldreomsorg).

- Eldreomsorgen og helsetjenestene skal være det offentliges ansvar. Det offentlige skal i all hovedsak produsere tjenestene. 

- Arbeide for at barnevernet skal ha tilstrekkelig med midler og kompetanse for å sikre barna, familiene og de ansattes rettigheter. 

- Beholde dagens ordning med interkommunal barnevernvakt. 

- Følge opp alkoholpolitisk plan der bevillingspolitikken legger rammer og vilkår som tar hensyn både til de overordnede sosialpolitiske forhold og til næringspolitiske utfordringer. Arbeide systematisk og forebyggende mot bruk av narkotiske stoffer gjennom innarbeidede og nye planer og strategier

En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Helse, sosial, pleie og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker