Barnehage, skole og SFO

Vår viktigste investering

Pengene vi som samfunn bruker på barna våre, er den viktigste investeringen vi kan gjøre. Skolene, barnehagene og SFO-tilbudet er avhengig av en sterk kommune. Vi skal ha et meget godt sammenhengende tilbud for de yngste Holeværingene, fra barnehagen til de starter på videregående skole. 

Hvordan skal vi gjennomføre dette? Hole Arbeiderparti vil: 

- Beholde dagens skolestruktur med Røyse skole, Vik skole og Sundvollen oppvekstsenter.

- Beholde og tiltrekke oss kompetanse i Hole gjennom attraktive og trygge arbeidsmiljø.

- Sørge for tilstrekkelige vikarbudsjetter. Sammenslåing av klasser og bruk av ufaglært arbeidskraft er i dag en del av virkeligheten for skolene våre. Dette vil vi gjøre noe med. 

- Bygge ut Hole ungdomsskole for å møte befolkningsveksten. 

- Ikke under noen omstendighet privatisere dagens kommunale barnehager. 

- Øke tilgjengeligheten og styrke skolehelsetjenesten og kommunepsykologtjenesten.  

- Trygge skolebarn sin skoleveier over hele kommunen. En utredning basert på innspill fra foreldrene må ligge til grunn.

- Jobbe målrettet mot mobbing i skole, barnehage og SFO, og få ned mobbetallene. Vi vil arbeide for å etablere en lett tilgjengelig «mobbeknapp» etter modell fra Drammen kommune. Dette er elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte som kan brukes for å varsle om mobbing eller krenkelser som elever opplever. 

- Arbeide for at alle elever i barneskolen får en times daglig fysisk aktivitet. 

- Sørge for gode og godt vedlikeholdte barnehage- og skolebygg.

- De videregående skolene og bedriftene må samarbeide bedre for å få en mer praktisk rettet yrkesfaglig utdanning. Skolene må sikres tilstrekkelig og arbeidslivsrelevant utstyr for å kunne gi god opplæring i yrkesfagene. Også de voksnes rett og mulighet til å ta relevant fagutdanning må styrkes.

- Det må utvikles gode barnehager og skolefritidsordninger. Kommunen skal stille krav om levedyktige og miljø- og energivennlige bygninger.

- Kommunen må sørge for tilbud om gratis kjernetilbud for alle kommunenes fire- og femåringer, at foreldrebetalingen holdes lav og at ordningen med søskenmoderasjon gjøres gjeldende både for barnehage og SFO. 

- Arbeide systematisk mot bruk av rusmidler hos barn- og ungdom i kommunen, gjennom innarbeidede og nye planer og strategier

- Samarbeid med Utøya for å utvikle et senter mot hat og intoleranse. 

- Forbedre læreboksituasjonen hos elevene. Oppdaterte oppslagsverk i god stand skal være normalen. 

Jørn-Inge Frøshaug, Tom Olsen og Nora Prøsch Meier foran Hole Herredshus.

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Barnehage, skole og SFO?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker