Jord- og skogbruksnæringen

Ressursene må forvaltes godt og forsvarlig

Jord- og skogbruksnæringen er to særdeles viktige næringer for Hole kommune. Det er viktig at kommunens fremste ressurser blir forvaltet på en god og forsvarlig måte. 

Hole Arbeiderparti vil arbeide for følgende:

- Forsterke og fremme jord- og skogbruksnæringen i Hole kommune.

- Sikre tilleggsareal for mindre bruk  

- Håndheve bestemmelsene om bo- og driveplikt

- En særdeles restriktiv holdning til bruk av dyrkbar og særlig dyrket mark til andre formål. 

- Bevaring av klimavernsonen mellom Steinssletta og Svensrud på en best mulig måte under arbeidet med Ringeriksbanen og E16. 

- Stimulere til innovasjon i landbruket, samt gårds- og bygdeturisme. 

Mat

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Jord- og skogbruksnæringen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker