Jord- og skogbruksnæringen

Ressursene må forvaltes godt og forsvarlig

Jord- og skogbruksnæringen er to særdeles viktige næringer for Hole kommune. Det er viktig at kommunens fremste ressurser blir forvaltet på en god og forsvarlig måte. 

Hole Arbeiderparti vil arbeide for følgende:

- Forsterke og fremme jord- og skogbruksnæringen i Hole kommune.

- Sikre tilleggsareal for mindre bruk  

- Håndheve bestemmelsene om bo- og driveplikt

- En særdeles restriktiv holdning til bruk av dyrkbar og særlig dyrket mark til andre formål. 

- Bevaring av klimavernsonen mellom Steinssletta og Svensrud på en best mulig måte under arbeidet med Ringeriksbanen og E16. 

- Stimulere til innovasjon i landbruket, samt gårds- og bygdeturisme. 

Mat

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Jord- og skogbruksnæringen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!