Kultur, frivillighet, fritid og friluftsliv

Det vi lever for

Gode kultur, friluftsliv og fritidstilbud skaper sterke fellesskap og gode liv. Holebygda har i dag et mangfoldig tilbud som må ivaretas og utvikles på en skikkelig måte. Frivilligheten og dugnadsinnsatsen er stor og bidrar stort til lokalsamfunnet. 

En god kultur-fritid og friluftslivspolitikk kan også bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser. Dette gjelder f.eks. resultatene som gir attraktive lokalsamfunn og vekst for reiselivet. 

Hole Arbeiderparti vil ta vare på sammenhengende naturområder og verdifulle landskapsområder. Hole er et av de flotteste områdene i Norge for friluftsliv. 

Hole Arbeiderparti vil arbeide for:  

- Et tilbud for kultur, fritidsaktiviteter og friluftsliv for alle innbyggere, uansett alder eller størrelsen på pengeboken. Kulturskolen i Hole må videreutvikles som en helhetlig satsing på bredde og inkludering i kulturaktiviteter. Flere barn må få tilgang til kulturskolen til en overkommelig pris. 

- Videreutvikle og gi gode kår for barne- og ungdomsidretten. Det må bygges flere idrettsanlegg for å bedre forutsetningene for å drive breddeaktivitet. Hole Arbeiderparti vil arbeide for å doble Holeværingens driftstilskudd i perioden og bygge ut en ny turnhall/flerbrukshall for å møte etterspørselen i lokalsamfunnet. Hole Arbeiderparti vil også se nærmere på ordningene rundt vaktmestertjenestene og driften av anleggene. Partnerskapsavtalen og dialogen med Holeværingen IL må revideres og følges opp hver år. 

- Å sørge for tilstrekkelige erstatningsarealer for friluftsområder i nærmiljøet som går tapt med Ringeriksbanen/E16. Vi vil aktivt følge opp friluftsfondet og mulighetene som ligger i prosjektet. Hole Arbeiderparti anser også fjordene som en viktig del av friluftslivet i Hole, vi vil derfor også sikre tilgang til strandsonen ved å opprettholde byggeforbudet i 100-metersbeltet i fjorden. Fjordstier må etableres og merkes. 

- Å sørge for allmenn tilgang til Halvdanshaugen m/parkeringsplass. Hole Arbeiderparti vil også gjennomgå forvaltningen av kulturminnene for å sikre bevaring og tilgjengelighet for fremtiden.

- Arbeide for ordninger med gratis utlån av utstyr og bruk av anlegg, som sikrer alle mennesker muligheten til å delta uansett økonomi. Kommunen må i samarbeid med frivillige lag og foreninger arbeide systematisk for å fange opp familier og personer som faller utenfor grunnet økonomi. Tjenesteområdene må få verktøyene og mulighetene til å samarbeide om dette. 

- Å flytte høyspentmastene vekk fra det fredede Krokkleiva.

- Å bidra til at biblioteket kan fortsette sitt gode tilbud. Hole Arbeiderparti mener at biblioteket er et viktig tilbud som bidrar til økt kunnskap. Vi ønsker også at biblioteket skal være en møteplass, med f.eks spennende foredrag.  

- Samarbeide med kreftene i kulturlivet og idretten med tanke på forebyggende tiltak rettet mot innbyggernes psykiske og fysiske helse, samt ungdom på drift. 

- Bedre kår for båtlivet i kommunen. Plasser for utsetting og tømmestasjoner for sanitære anlegg må komme på plass. 

En far og hans to barn går tur i skogen, de har stoppet opp for å studere noe. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Kultur, frivillighet, fritid og friluftsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker