Boligpolitikk

Egen bolig gir trygghet

To barnehagebarn bygger et høyt tårn og stråler av glede. Foto: Øivind Haug

Hole Arbeiderparti vil sette fart i boligbyggingen. Vi har som selvstendig kommune stor innflytelse på boligpolitikken og prioriteringene i den. Eierskap i egen bolig er en viktig forutsetning for økonomisk trygghet og frihet. Hole Arbeiderparti vil føre en boligpolitikk som sikrer en jevn og høy boligbygging som sikrer alle innbyggere, med vekt på ungdom og førstegangskjøperne. 

Vi registrerer at OBOS prøver å nå ut med et tilbud til boligkjøpere som reduserer inngangsbilletten med opptil 15 prosent, mot at eventuelle senere salg reguleres. På denne måten blir prisen på inngangsbilletten til ny bolig lavere, og flere har anledning til å komme seg inn på boligmarkedet. 

En ny rundkjøring på Sundvollen er viktig for å få startet med utvikling i området raskest mulig.

Hole Arbeiderparti vil:

- Legge til rette for at det bygges flere boliger.

- Legge til rette for byggeklare tomter til en pris som er overkommelig for folk med normale inntekter.

- Legge til rette for rimelige utleieboliger, med et særlig fokus på ungdom og studenter. 

- Øke antall kommunale boliger.

- Sørge for at kommunen er en aktiv formidler av startlån slik at folk, særlig unge, kan få økonomisk bistand til å kjøpe sin første bolig. Startlån fra Husbanken må også kunne brukes som en del av egenkapitalen ved boligkjøp. 

- At kommunen i samarbeid med boligkooperasjonen må sette i gang og støtte prosjekter med mål om å redusere prisen på inngangsbilletten til boligmarkedet. 

- Sørge for at en rundkjøring blir bygget for å sørge for utbygging av boliger og næringsliv i Sundvollen-området 

- Arbeide for at alle får fibernett i Hole.

- Sørge for tilstrekkelige arealer til friluftsliv og trygge lekeplasser for barn i boligfelt. 

- Arbeide for en plan som sikrer trafikksikkerhet i nabolag der barn ferdes. 

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Boligpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker