Miljø og samferdsel

Tenk globalt, handle lokalt

Verden står i dag overfor store miljø- og klimautfordringer. Mange av utfordringene krever store nasjonale og internasjonale tiltak, men mange av løsningene finnes også lokalt. Det offentlige kan stille miljøkrav når de setter tjenester ut på anbud.

Mye av dagens klimagassutslipp skjer i transportsektoren. Dette er samtidig en sektor der kommunene og fylkeskommunene har stor innflytelse på hvordan tilbudet utformes og hvilke løsninger som velges. Miljø- og klimakrav bør være avgjørende for valg av løsninger. Kommunen og fylkeskommunen bør legge til rette for løsninger som gir mindre utslipp og som gjør det billig og enkelt å bruke klimavennlige løsninger.

Hole Arbeiderparti tenker globalt og handler lokalt. Vi vil følgende i samferdsel, klima- og miljøpolitikken:

- Steinsfjorden må reddes! Gjennom politiske vedtak, grundige analyser og omfattende tiltak ønsker vi å få forbedret tilstanden kraftig. Arbeidet for bedre vannkvalitet i fjorden må stå høyere på dagsordenen. Steinsfjordutvalget må gjennomgås, intensiveres og tiltrekke seg mer fagkunnskap. Man må benytte seg av kunnskapen og miljøfokuset i Fellesprosjektet for å finne gode løsninger. 

- Stille krav til miljø- og klimafokus i kommunale anbud og innkjøp.

- Hole kommune må ha som mål at alle nybygg og renoveringer av kommunale bygg minst skal ha passivhusstandard. 

- Stille krav om mindre utslipp til leverandører av transporttjenester. Hole kommune må være en pådriver for at fylkeskommunen prioriterer nødvendige investeringer i miljøvennlige transportnettverk og kollektivtilbud. 

- Kollektivtilbudet skal være godt over hele bygda. Kollektivtransporttilbudet for elever- og studenter må holdes på dagens nivå eller bedre i den nye fylkeskommunens kollektivtilbud. 

- Hole kommune må bli godkjent som en Trafikksikker Kommune av Trygg Trafikk.

- Hole kommune må bli godkjent som miljøkommune

- Bruk av plast i kommunens regi skal begrenses 

- Jobbe for å etablere et busstilbud langs Neslandet. 

Alle skal med i Hole!

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Miljø og samferdsel?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker