Arbeidsplasser, næringsliv og verdiskapning

Skape og dele

Hole Arbeiderparti ønsker flere arbeidsplasser til kommunen. Det er nødvendig med en aktiv næringspolitikk for å skape verdier til fellesskapet. Dette vil vi satse sterkt på og bidra til. Kommunen vil få store muligheter til nye arbeidsplasser og verdiskapning ved bygging av ny E16 og Ringeriksbanen. Vi anser Helgelandsmoen, Sollihøgda, Vik og Sundvollen som særlig viktige områder for næringsutvikling.

Vi er i stor konkurranse med andre regioner om penger til samferdsel. Det kreves politisk arbeid og oppfølging av sentrale organer for å iverksette prosjektet. 

Hole Arbeiderparti vil:

- Aktivt arbeide opp mot Stortinget, regjeringen og andre sentrale organer for oppstart av byggeprosjektet Ringeriksbanen/E16. Med særlig fokus på nytt kryss på Helgelandsmoen.

- Legge til rette for tilstrekkelige arealer og næringspolitiske gode reguleringsplaner, med særlig fokus på Sundvollen, Vik,  Helgelandsmoen og Sollihøgda. 

- Arbeide for å tiltrekke seg statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i Hole. 

- Arbeide for utvikling og verdiskapning i landbruket

- Benytte kommunens forkjøpsrett til næringsarealer.

- Støtte opp om og tilrettelegge for utvidelse av eksisterende bedrifter. 

- Beholde kommunalt eierskap i Ringerikskraft. 

-Holde tett kontakt med næringslivet og lytte til deres behov og planer. 

- Arbeide for å bygge en rundkjøring i Sundvollen som kan legge til rette for nye arbeidsplasser og utvikle eksisterende næringsliv. 

- Bygge ut fibernett i hele kommunen for å gi næringslivet god, rask og sikker tilgang til nettet. 

Bilde i fugleperspektiv av studenter som sitter og arbeider. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Hole Arbeiderparti om Arbeidsplasser, næringsliv og verdiskapning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker