Holes økonomi er ikke friskmeldt!

– Kommunens gjeld er fortsatt stor, og vil fortsatt være det. Vi er ikke under noen omstendighet friskmeldt, skriver Jørn-Inge Andreassen Frøshaug.

Hole kommune er for de fleste en god kommune å bo i.

Vi har dyktige ansatte i kommunen, vi har en enorm dugnadsånd i lag og foreninger. Vi har dyktige folk i næringslivet. Vi har flotte natur- og rekreasjonsområder. Vi nyter godt av et stort mangfold av ulike innbyggere i de mange hus og hjem i bygda.

Summen av dette er Hole sin bærekraft. Det er bygdas kraft og har stor verdi for fellesskapet.

Hole Arbeiderparti vil ha bærekraft som sitt motto. Vi er avhengig av en bærekraftig vekst for å møte framtiden.                                        

Mot budsjettmøtet i desember stiller vi oss følgende spørsmål: Hvordan kan vi bevare dagens kommunale tilbud? Hvordan kan folk fortsatt få gode og frie liv i en kommune som vokser? Og hvordan kan vi beholde tilstrekkelige arealer for næring og friluftsliv ved realiseringen av ny vei- og bane.

Nøkkelordet er en sterk kommuneøkonomi. Hole er i årene framover avhengige av å skape stabile inntektskilder. Vi må få fart i boligbyggingen og næringsutviklingen, uavhengig av vei- og baneprosjektet, men også selvfølgelig med en stor vekt på det. Vi har blitt skuffet før, og må ta våre forholdsregler.                                   

I tillegg til de rene kroner og øre, er vi avhengige av å tiltrekke oss kompetente og kjærlige hender. Vi er i sterk konkurranse med andre kommuner om å tiltrekke oss dette.

En ny situasjon

De mange eldre i landet vårt er en ny situasjon. En situasjon som har vært varslet lenge. Mange krefter kaller det for «eldrebølgen», dette er ikke et godt begrep. Flere eldre i landet vårt er en fin kvalitet, det kan til og med skape verdier. De eldre er ikke en økonomisk byrde, de er en ressurs og en styrke for Hole.

Hole kan gjøre ting selv for å bedre den økonomiske situasjonen. Næringsutvikling er avgjørende. Det må sikres nødvendig areal til etablerte bedrifter, samt de som ønsker å etablere seg. Det er nødvendig at kommunen møter næringslivet med velvillighet og kompetanse. Ellers, vil de finne andre steder å etablere seg på.

Hole står ovenfor mange viktige og avgjørende saker i tiden framover. Vi er en sårbar kommune på mange sett.

De store økonomiske utfordringene for Hole er renteendringer, en eldre befolkning, Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 og et mulig tap av store skatteinntekter fra Sollihøgda.                                             

Stor gjeld

Kommunens gjeld er fortsatt stor og vil fortsatt være det. Vi er ikke under noen omstendighet friskmeldt. Det er på tide å ta ansvar for veksten og framtiden. Det koster å drive en god kommune som leverer et godt tjenestetilbud fra vugge til grav.

                                                 

Utvidelse av ungdomsskolen og vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg er noen av sakene vi trenger å finansiere. Vi må sette av penger til disse nødvendige investeringene for å møte framtiden best mulig.

Hole Høyre har vært snare ute med å avfeie eiendomsskatten. For Hole Arbeiderparti er ikke dette en ideologisk eller prinsipiell sak.   Det som vil være viktig for oss når vi tar avgjørelsen er hensynet til skoler, barnehager og en verdig eldreomsorg. Dette må finansieres og er den viktigste investeringen vi som fellesskap kan gjøre.           

Hole Arbeiderparti har i samarbeid med de andre opposisjonspartiene varslet at vi støtter hovedlinjene i rådmannens budsjettforslag. Hole gikk nylig ut av ROBEK, takket være de ansattes fantastiske innsats. Vi er nå avhengige av å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er lett å gjenta de samme feilene på nytt.                            

Et langsiktig bilde

Hole Arbeiderparti vil se det langsiktige bildet i budsjettarbeidet. Hvordan skal vi møte de neste 10, 20 og 30 årene? Det er ikke lett å spå. Moderasjon og ansvarlighet er stikkord.                              

Spørsmålet om å fjerne eiendomsskatten vil bli et hett tema. Denne saken er ikke en ideologisk eller prinsipiell viktig sak for oss. Det som derimot er viktig for oss er hensynet til skoler, barnehager, eldreomsorg.                               

Årsaken til at kommunen havnet i ROBEK, var Hole Høyres mangel på økonomisk styring. Det mangeårige flertallet har ikke tatt hensyn til at dårligere tider kunne komme. Rådmannen og fagpersonenes råd er klart:                               

Det er nødvendig med eiendomsskatt ett år til for å opprettholde et forsvarlig og godt kommunalt tilbud!                        

Vi vil ikke under noen omstendighet la oss drive av populisme i forkant av et kommunevalg. Hole trenger en stø kurs framover, dette vil vi ta ansvaret for.

To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug