Nora Prøsch Meier, Jørn-Inge Frøshaug, Tom Olsen og Kristin Victoria Jansen.

Alternativt budsjett

Et sosialt budsjett for en selvstendig kommune. Hole kan mer!

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

(Hole Arbeiderparti, Hole SV og Hole KrF)

Hole Arbeiderparti, Hole KrF og Hole SV vil legge fram alternativ til rådmannens budsjett. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å:

- Fornye læremateriell snarest mulig fra innføring av ny læreplan fra høsten 2020.

- Foreta en fullverdig utbygging av ungdomsskolen for 4 paralleller klar til skolestart 2021.

- Styrke kultur- og kirkebudsjettet, og frivilligheten spesielt, i samsvar med vedtatt Kulturplan i høst.

- Styrke vedlikehold bygg totalt i økonomiplanperioden.

- Styrke kommunens økonomiske basis og handlefrihet ved å styrke disposisjonsfondet.

- Så langt vi kan vurdere betinger dette innføring av eiendomsskatt.

Vi har flere andre ønsker og behov vi gjerne skulle ha imøtekommet, men mener at kommunens økonomiske situasjon og ansvarlighet ikke tilsier det. Fjerning av eiendomsskatten fra 2019, og vedtaket mot gjeninnføring fra 2020, har ført til tapte 30 millioner i inntekt for Hole kommune.

Vi slutter oss derfor for øvrig til rådmannens innstilling, og mener den gir en balansert bruk av ressurser ut fra kommunens økonomiske situasjon.

Gjennom en rekke verbalforslag tar vi opp viktige saker for folk i Hole og for å styrke arbeidet med miljø og klima.

Vårt alternativ er et grunnlag for drøfting med andre partier for å få bredest mulig tilslutning.

Hole Arbeiderparti, Hole KrF og Hole SV slutter seg til rådmannens forslag med disse endringer og tillegg:

Budsjett 2020

Driftsbudsjett kultur og fritid, inklusiv kirke, styrkes med kr 200.000 slik at de mindre kuttene til bibliotek, kulturskole og frivilligsentral reverseres (28’), Den kulturelle skolesekken styrkes med 40’ (av kutt på 60’), og idrettsmidler utenom avtale Holeværingen styrkes med 20’ (derav er 10’ reversering kutt) og kulturmidler til frivillige organisasjoner styrkes med 12’ (derav 5’ reversering kutt). Budsjett kirke økes med 100.000. Økningen til «Kultur og fritid, inklusiv kirke» finansieres med reduksjon på kr 200.000 på «Administrasjon og fellesfunksjoner».

Arbeid med innføring eiendomsskatt budsjetteres med 1 mill, som fører til tilsvarende reduksjon av overskudd og avsetning til disposisjonsfond i 2020.

1 milllion disponeres til «Materiell ny læreplan» mot en tilsvarende reduksjon av overskuddet og avsetning til disposisjonsfond for 2020.

Økonomiplan 2020-2023

Eiendomsskatt innføres for boliger og fritidseiendommer for 2021 med 1 promille og bunnfradrag på kr 400.000, og for 2022 og 2023 med 2 promille og bunnfradrag på kr 800.000. Det budsjetteres med 7,5 mill i inntekt fra eiendomsskatt i 2021 og 1,0 mill i utgifter til innføring (dvs netto 6,5 mill kr), og 12 mill kr i inntekt for 2022 og 2023.

Det budsjetteres med 65 mill ekstra i låneopptak til utbygging av Hole ungdomsskole, fordelt med 30 mill i 2020 og 35 mill i 2021. Økte utgifter til renter og avdrag budsjetteres med 2,1 mill i 2021 og 4,5 mill i 2022 og 2023. I 2022 og 2023 budsjetteres det med 1,2 mill i økte FDV.

Verbalforslag

Rådmannen bes legge fram oversikt over kommunale eiendommer som det kan være aktuelt å selge på kort og lang sikt til plan- og perspektivmøtet i juni 2020.

Rådmannen bes legge fram forslag om klima- og miljøvennlig, nøktern, men fullverdig - med nødvendige spesialrom og kroppsøvingshall/-sal, utbygging av Hole ungdomsskole som dekker behovet etter prognoser for elevtall. Muligheter for bruk av spillemidler, moms-kompensasjon og eventuelle andre tilskudd skal tar inn i økonomiberegningene, og legges til grunn for endelige vedtak om finansiering og låneopptak.

Ved utbetaling av sosialstønad til familier med barn, skal det legges vekt på å gi barna muligheter til å delta på fritidsaktiviteter og i samfunnet for øvrig på lik linje med barn flest i Hole.

Rådmannen bes legge fram årlig arealregnskap, som del av årsrapport, der planlagt og gjennomført omdisponering av bl.a. dyrka mark, dyrkbar mark, skog og friluftslivsområder for øvrig framgår.

Rådmannen bes innføre årlig klimabudsjett og -regnskap for Hole med mål og handlingsplan.

Rådmannen bes legge til rette for et konstruktivt samarbeid med de ansatte og fagforeningene. Dette skal skje bl.a. gjennom et aktivt administrasjonsutvalg. Samarbeidet skal legge grunnlag for godt arbeidsmiljø, modernisering av organisasjonen, kompetanseheving, effektivitet, heltidskultur og redusering av sjukefravær.

Kommunestyret ber om få forelagt en sak om innkjøps- og anskaffelsesreglement med formål å se på hvordan det kan fungere som et verktøy for bærekraftig utvikling. Dette skal inkludere miljø og bærekraft, motvirkning av arbeidskriminalitet, tilrettelegging for lokalt entreprenørskap og etisk og miljøansvarlig leverandør.

Kommunestyret ber om at det fremlegges rapport over vedlikehold av kommunale bygg i Hole hvert år. Vedlikehold og drift skal ha som mål å oppgradere eiendommer etter klima- og miljøvennlige standarder og ta for seg nye bærekraftige energiløsninger.

Hole kommune skal samarbeide med Brakar for å finne en optimal løsning på busstilbudet. Å få etablert et busstilbud på Utstranda, samt et bedre tilbud på Røyse er av særlig prioritet.

I samarbeid med politiet og andre aktuelle aktører skal kommunen lage en plan med formål å motvirke vold i nære relasjoner. Denne planen skal legges fram for kommunestyret i løpet av 2020.

Rådmannen bes om å kontakte fylkeskommunen for å intensivere skoleveiutbyggingen på Røyse.

Rådmannen bes ta opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet behovet for tilskudd til å styrke kapasiteten i Hole kommune som følge av økt arbeid med oppfølging av FRE16.

Rådmannen bes intensivere kampen mot mobbing, og videreføre samarbeidet med mobbeombudet i Viken fylke for rådgivning og kompetanseheving. Skolen skal være fri for mobbing og trakassering, diskriminering, rasisme og religionhets. 

Rådmannen bes igangsette et arbeide for at Hole kommune skal bli godkjent som «trafikksikker kommune». 

Kommunestyret ber om at det ses på muligheten for å styrke familiearbeidet på helsestasjonen med ansettelse av en familieterapeut.